ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΠΑΙΔΕΙΑ (Education+) Κοινότητα υποστηρικτών εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης και χειραφετικής παιδαγωγικής 

Έκδοση: Μάρτιος 2020

Το σωματείο ΣυνΠαιδεία – Education+: Κοινότητα υποστηρικτών εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης και χειραφετικής παιδαγωγικής (για συντομία: ΣυνΠαιδεία – Education+) είναι αστικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που εδρεύει στη Χαλκίδα. Είναι το μοναδικό Ελληνικό σωματείο για την προάσπιση του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής του τρόπου προσέγγισης της μάθησης. Για την ίδρυση του εργάστηκαν αρκετά από τα ιδρυτικά του μέλη για πάνω από πέντε χρόνια, προετοιμάζοντας και δικτυώνοντας, σε πανελλήνιο επίπεδο, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Ο εσωτερικός κανονισμός είναι έγγραφο συμπληρωματικό του καταστατικού και η κατανόηση και αποδοχή όλων των άρθρων των δυο εγγράφων είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή κάθε νέου μέλους. Όλα τα μέλη και τα όργανα που ορίζονται εδώ ως όργανα του σωματείου ΣυνΠαιδεία – Education+ οφείλουν να τηρούν το καταστατικό και τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν.

Κεντρικός στόχος του Σωματείου είναι η σταδιακή μεταρρύθμιση της δημόσιας παιδείας όλων των βαθμίδων προς τη δημοκρατική παιδεία όπως αυτή ορίζεται διεθνώς.

Η προσέγγιση μας δεν αποκλείει τους τομείς της ιδιωτικής και της αυτοδιαχειριζόμενης εκπαίδευσης και πιστεύουμε στην αξία σύνδρασης και συντονισμού μεταξύ τους όπου αυτό είναι εφικτό. Ψάχνουμε για τρόπους αποφυγής της ιδεολογίας των “αντίπαλων παρατάξεων” και οδεύουμε προς μια ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων που αφορούν τους ανήλικους στη χώρα μας.

Θεωρούμε το γόνιμο διάλογο, τη δημιουργική διαφωνία, την αρμονική πολυφωνία, πηγές εύρεσης λύσεων και παραγωγής ιδεών εκτός εσκαμμένων.

Άρθρο 1: Ορισμοί

 1. Το  ΣυνΠαιδεία – Education+ ορίζει ως εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης και χειραφετικής παιδαγωγικής όλα τα μοντέλα τυπικής και μη-τυπικής δημοκρατικής και αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης της μάθησης (σύμφωνα με τους ορισμούς του EUDEC και του Alliance for Self Directed Education) 
 2. Το ΣυνΠαιδεία – Education+ στο καταστατικό και τον παρόντα κανονισμό ορίζει ως “παιδεία/μάθηση και την προσέγγιση αυτών” όσα συνήθως ονομάζονται “εκπαίδευση”.
  Ο διαχωρισμός στα ελληνικά ανάμεσα στην παιδεία = κουλτούρα και την εκπαίδευση = εγκύκλια μόρφωση, δεν εξυπηρετεί διόλου τον ορισμό της τυπικής, άτυπης και μη-τυπικής δημοκρατικής και αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης της μάθησης. Αναφερόμαστε σε κάτι πολύ πιο ευρύ απο την “εκπαίδευση” που αφορά την εξέλιξη του ατόμου σε όλα του τα επίπεδα, σε όλες τις πτυχές του βίου.
 3. Η δημοκρατική παιδεία  δεν έχει ένα μοναδικό, αντικειμενικό ή σταθερό νόημα. Εμπεριέχει πολλές διαφορετικές έννοιες, λογικές, κατανοήσεις και πρακτικές και περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος θεωριών, φιλοσοφιών, παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών πρακτικών. Η δημοκρατική παιδεία ορίζεται από το ΣυνΠαιδεία – Education+  ως παιδεία που διεξάγεται σύμφωνα με το ψήφισμα του 2005 του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Δημοκρατική Παιδεία (IDEC), Βερολίνο, Γερμανία). Η βάση της δημοκρατικής παιδείας έγκειται σε ορισμένα δικαιώματα των μαθητών. Σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δομή, οι μαθητές έχουν το δικαίωμα:

α) να κάνουν τις δικές τους επιλογές όσον αφορά τη μάθηση και όλους τους άλλους τομείς της καθημερινής ζωής. Ειδικότερα, μπορούν να προσδιορίσουν οι ίδιοι τι να κάνουν, πότε, πού, πώς και με ποιον, εφόσον οι αποφάσεις τους δεν παραβιάζουν την ελευθερία των άλλων να κάνουν το ίδιο.

β) να έχουν ίσο μερίδιο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των οργανώσεών τους – ιδίως των σχολείων τους – και ποιοι κανόνες και κυρώσεις, αν υπάρχουν, είναι απαραίτητες.

 1. Το ΣυνΠαιδεία – Education+ προσδιορίζει τις τακτικές δημοκρατικές συναντήσεις με μία ψήφο ανά άτομο ως βασική αναγκαιότητα της δημοκρατικής παιδείας.
 2. Το ΣυνΠαιδεία – Education+ ορίζει την αυτοκατευθυνόμενη προσέγγιση της μάθησης όπως αυτή ορίζεται από το Alliance for Self-Directed Education ως αυτή που προέρχεται από τις δραστηριότητες που το άτομο επιλέγει αυτόνομα από τις εμπειρίες της ζωής του, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες αυτές επελέγησαν σκόπιμα για σκοπούς μάθησης.
 3. Το ΣυνΠαιδεία – Education+ ορίζει την τυπική προσέγγιση της μάθησης όπως αυτή ορίζεται από την τυπολογία των COOMBS and AHMED, ως το θεσμοθετημένο, χρονολογικά διαβαθμισμένο και ιεραρχικά δομημένο «εκπαιδευτικό σύστημα», που εκτείνεται από την πρώτη σχολική εκπαίδευση έως τις ανώτερες σπουδές του πανεπιστημίου.
 4. Το ΣυνΠαιδεία – Education+ ορίζει τη μη-τυπική προσέγγιση της μάθησης όπως αυτή ορίζεται από την τυπολογία των COOMBS and AHMED, ως κάθε οργανωμένη, συστηματική δραστηριότητα, που υλοποιείται εκτός του πλαισίου του τυπικού συστήματος, προκειμένου να παράσχει επιλεγμένους τύπους μάθησης. Οριζόμενη κατά τον τρόπο αυτό η μη-τυπική προσέγγιση της μάθησης περιλαμβάνει, για παράδειγμα προγράμματα κατάρτισης εκτός του τυπικού συστήματος, συλλόγους με ουσιαστικούς σκοπούς μάθησης, ποικίλα προγράμματα κοινοτικής μάθησης, μαθησιακές κοινότητες, συνεταιρισμούς μάθησης και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες.  

Άρθρο 2: Ανάλυση των στόχων του σωματείου και μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να τους πετύχει  

Η ανάδειξη, διάδοση και προώθηση:

 1. του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής του τρόπου προσέγγισης της μάθησης , όπως αναφέρεται στο Ελληνικό Σύνταγμα, στα κείμενα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, {ενδεικτικά: άρθ. 5 του Ελληνικού Συντάγματος, Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών: Άρθρο 26,  Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (άρθ.5, άρθ.12 μεταξύ άλλων), η ICCPR (άρθ.18 παρ.4 σε συνδ με 4 παρ.2), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (άρθ.14 παρ.4)}
 2. των ιδεών της δημοκρατικής, συμπεριληπτικής και αυτο-καθοδηγούμενης προσέγγισης της μάθησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 3. του δικαιώματος ίδρυσης, λειτουργίας και συμμετοχής σε ιδιωτικές, σωματειακές και δημόσιες εκπαιδευτικές δομές (τυπικές και μη-τυπικές) που να υπηρετούν όλες τις επιλογές στη δημοκρατική παιδεία (όπως αυτή ορίζεται από το Σωματείο) και στην αυτοκατευθυνόμενη προσέγγιση της μάθησης (όπως αυτή ορίζεται από το Alliance for Self-Directed Education) χωρίς οικονομικούς και γεωγραφικούς αποκλεισμούς.
 4. του δικαιώματος των γονέων να επιλέγουν περιβάλλον ή συνδυασμό περιβαλλόντων μάθησης εντός του δημοκρατικού πλαισίου.
 5. όλων των μοντέλων τυπικής και μη-τυπικής, δημοκρατικής και αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης της μάθησης (σύμφωνα με τους ορισμούς του EUDEC και του Alliance for Self Directed Education στη χώρα για όλες τις ηλικίες ως λογική επιλογή για τις ευνομούμενες και δημοκρατικές κοινωνίες.
 6. προγραμμάτων πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε οι σύγχρονοι και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν πρακτικά τις βασικές αρχές της δημοκρατικής και αυτοκατευθυνόμενης προσέγγισης της μάθησης και τι μπορεί να σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Άρθρο 3: Μέλη

Δήλωση μη διακρίσεων
Το ΣυνΠαιδεία – Education+ δε θα κάνει διακρίσεις στην εγγραφή και συμμετοχή μελών ως προς την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, τα χαρακτηριστικά φύλου, την ταυτότητα φύλου, την οικογενειακή κατάσταση, την εθνική προέλευση, την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, την αναπηρία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Το ΣυνΠαιδεία – Education+ δεσμεύεται:

 • να προωθήσει μια κουλτούρα δημοκρατική, συμπεριληπτική και κατά των διακρίσεων:
 • να διασφαλίσει, όπου είναι εύλογο, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μια προσιτή ευκαιρία να συμμετάσχουν στο ΣυνΠαιδεία – Education+
 • να διασφαλίσει, όπου είναι εύλογο, ότι όλα τα μέλη έχουν μια προσιτή ευκαιρία να συμμετάσχουν στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων και
 • να διασφαλίσει, όπου είναι εύλογο, ότι όλες οι πολιτικές, οι επικοινωνίες και οι πρακτικές, χωρίς να προκαλούν διακρίσεις ή εκφοβισμούς, έχουν αμερόληπτο αποτέλεσμα.

3:1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, συνεργαζόμενα και επίτιμα. Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να είναι ενήλικες που δεν έχουν χάσει τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα. Κάθε άτομο, πρέπει να πληροί ένα κριτήριο για να είναι επιλέξιμο για ένταξη: να υποστηρίζει τους στόχους του σωματείου ΣυνΠαιδεία – Education+ όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στο άρθρο 2 του καταστατικού και έχουν αναλυθεί στο άρθρο 2 του παρόντος. Κάθε άτομο μπορεί να γίνει μέλος καταθέτοντας αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να δεχτεί ή αρνηθεί κάθε αίτηση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο αιτών/η αιτούσα έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση και το σώμα να αποφασίσει οριστικά. Κάθε νέο μέλος που έχει γίνει δεκτό, ειδοποιείται έγκαιρα για την αποδοχή του από το/τη γενικό γραμματέα του ΔΣ.

3.1.1.ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ αναγορεύονται με απόφαση του ΔΣ:
α) ανήλικοι άνω των 15 ετών που γίνονται δεκτοί μετά την αίτησή τους χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς υποχρέωση καταβολής συνδρομής.
β) Φορείς (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. σχολεία, άτυπες εκπαιδευτικές δομές, ΚΟΙΝΣΕΠ) μέσω δυο ορισμένων τους εκπροσώπων οι οποίοι οφείλουν να είναι τακτικά μέλη του σωματείου. Οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων μελών έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών και δε δύναται να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
Τα συνεργαζόμενα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις ΓΣ με δικαίωμα λόγου και επικουρικά σε επιτροπές και όργανα του σωματείου. Ο αριθμός των συνεργαζόμενων μελών δε μπορεί να υπερβαίνει τα 2/10 των τακτικών μελών.

3.1.2 ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ αναγορεύονται με απόφαση της ΓΣ πρόσωπα, που έχουν προσφέρει, είτε ηθικώς, είτε υλικώς, στην προαγωγή των σκοπών του Σωματείου. Ο αριθμός των επιτίμων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/20 των τακτικών μελών.

3:2 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ένα μέλος του σωματείου θεωρείται τακτικό, εκτός εάν η συνδρομή του έχει λήξει ή έχει αποκλειστεί από τη γενική συνέλευση ή την εξελεγκτική επιτροπή. Ένα μέλος του οποίου έχει λήξει η ιδιότητα του τακτικού μέλους μπορεί να επιστρέψει στην τακτικότητα καταβάλλοντας τις οφειλόμενες συνδρομές. Ένα αποκλεισμένο μέλος μπορεί να επιστρέψει στην τακτικότητα μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

3:2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ένα άτομο με την ιδιότητα του τακτικού μέλους δικαιούται μία ψήφο για κάθε ερώτηση/πρόταση που προκύπτει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των μελών. 

3:2.2 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Τακτικό μέλος του σωματείου μπορεί να εξουσιοδοτήσει γραπτώς άλλο τακτικό μέλος του σωματείου να τον/την εκπροσωπήσει με την ψήφο του σε οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη ΓΣ. Η εξουσιοδότηση ισχύει μόνο για τις ψηφοφορίες ανοιχτής ψηφοφορίας και δεν επιτρέπεται σε μυστικές ψηφοφορίες, σε ψηφοφορίες θεμάτων εμπιστοσύνης και στις αρχαιρεσίες.

3:2.3 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να ζητήσει γραπτώς τη διαγραφή του από το βιβλίο μελών του σωματείου οποτεδήποτε. Τα τέλη συνδρομής δεν μπορούν να επιστραφούν. Τα τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη του σωματείου μπορούν να παραιτηθούν από οποιοδήποτε αξίωμα στο οποίο έχουν εκλεγεί ή προσφέρουν επικουρικά τις υπηρεσίες τους υποβάλλοντας γραπτή παραίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ. Η παραίτηση έχει άμεση ισχύ ωστόσο για την εύρυθμη λειτουργία των οργάνων του σωματείου συνιστάται η εσωτερική αναφορά αποχώρησης του μέλος στον κύκλο που ανήκει ή στο Διοικητικό Συμβούλιο 2 εβδομάδες νωρίτερα, η αναφορά των λόγων αποχώρησης, η ανάθεση ρόλου/αρμοδιοτήτων σε άλλο μέλος, η παράδοση υλικού/εργασίας/κωδικών/λίστα επαφών ή άλλο σημαντικό στοιχείο στον αντικαταστάτη και η παραμονή του παραιτηθέντος σε διαθεσιμότητα για στήριξη του αντικαταστάτη για όσο διάστημα χρειαστεί. Σημειώνεται πως το υλικό που έχει προκύψει από την εργασία κάθε μέλους ανήκει στο Σωματείο.

3:3 ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
Όλα τα τακτικά μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή μέλους, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη ΓΣ. Η απόφαση ισχύει μέχρι την έκδοση νέας σχετικής απόφασης. Η χρονική περίοδος ισχύς συνδρομής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. 

3:3.1 ΛΗΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε τακτικό μέλος του οποίου η συνδρομή έχει λήξει, χάνει το δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις της ΓΣ και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του σωματείου.

3:3.2 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Πρώην μέλη μπορούν να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ανά πάσα στιγμή καταβάλλοντας την ισχύουσα συνδρομή χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση συμμετοχής.

3:4.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Το χρονοδιάγραμμα των συνδρομών μπορεί να αλλάξει από τη Γενική Συνέλευση. 

3:5 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΥΣ
Εάν ένα μέλος πιστεύει ότι κάποια από τις δραστηριότητες ή τις ανακοινώσεις του ΣυνΠαιδεία – Education+ είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού πρέπει να στείλει γραπτή καταγγελία στο Συμβούλιο ή στην εξελεγκτική επιτροπή. Το όργανο οφείλει να απαντήσει εγγράφως εντός 14 ημερών.

3:6 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
Ένα μέλος μπορεί να διαγραφεί από το μητρώο του σωματείου για τους εξής λόγους:
1.Έχει αποδειχθεί ότι το μέλος με τις ενέργειές του, παρεμποδίζει τους στόχους του άρθρου 2 του καταστατικού ή δε συμμορφώνεται με τη Δήλωση μη διακρίσεων  του άρθρου 3 του παρόντος.
2. Έχει αποδειχθεί ότι το μέλος ενήργησε κατά των αποφάσεων που κωδικοποιήθηκαν στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό ή το καταστατικό ή της Γενικής Συνέλευσης ή δεν έχει ενεργήσει προς το καλύτερο συμφέρον του σωματείου.
3. Το μέλος έχει εκπροσωπήσει το ΣυνΠαιδεία – Education+  με τρόπο απαράδεκτο για τους κοινούς κανόνες.
4. Το μέλος δεν έχει εκπληρώσει τον επίσημο ρόλο του όπως ορίζεται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό.
5. Έχει αποδειχθεί ότι το μέλος έχει αποδεχθεί δωροδοκία, είτε με τη μορφή νομίσματος, είτε με πληρωμή σε είδος είτε με προσωπικές παροχές οποιασδήποτε φύσης.
6. Το προτείνει ο κύκλος εργασίας ή το όργανο στο οποίο έχει εκλεγεί το μέλος και η εξελεγκτική επιτροπή.
Η διαγραφή μέλους είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3.7 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
Ένα μέλος απομακρύνεται από ένα όργανο του σωματείου εφόσον υπάρχει συναίνεση των υπολοίπων μελών του οργάνου/κύκλου αν έχει αποδειχθεί ότι προβαίνει σε προσβλητικές, ρατσιστικές, ομο/τρανσφοβικές, σεξιστικές, μισαλλόδοξες, απειλητικές, επιθετικές, εκφοβιστικές συμπεριφορές απέναντι σε άλλο/α μέλος/μέλη. Οι συζητήσεις που αφορούν σε ζητήματα του σωματείου δεν πρέπει να εμπλέκονται με τις προσωπικές συζητήσεις και τα μέλη πρέπει σαφώς να διαχωρίζουν και να σέβονται την προσωπική ζωή των άλλων μελών και τον ρόλο τους μέσα στο σωματείο. Σε περίπτωση που τέτοια περιστατικά μη αποδεκτών συμπεριφορών παρατηρούνται ή καταγγέλλονται,  τα μέλη μπορούν να συγκαλούν ανθρώπινο κύκλο ή και να απευθύνονται στην εξελεγκτική επιτροπή ώστε να αντιμετωπιστούν. Τα εμπλεκόμενα μέλη και το αρμόδιο όργανο εργάζονται για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, ζητώντας αν κριθεί απαραίτητο συνδρομή από σοσιοκρατικό σύμβουλο, διαμεσολαβητή μη βίαιης επικοινωνίας ή οποιαδήποτε σχετική ειδικότητα εντός ή εκτός σωματείου. Μέλη που εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά για περισσότερες από δύο φορές καταγγέλλονται στη ΓΣ με το αίτημα της διαγραφής από το μητρώο του σωματείου εφόσον συναινεί στην πρόταση ο αρμόδιος κύκλος και η εξελεγκτική επιτροπή.

Άρθρο 4: Όργανα σωματείου

Όργανα του σωματείου ΣυνΠαιδεία – Education+ ορίζονται σύμφωνα με το καταστατικό τα εξής: Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Εφορευτική Επιτροπή. Για τη λειτουργία των οργάνων και τις αρμοδιότητες των μελών τους, βλ. Άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 13 του καταστατικού. Στη Γενική συνέλευση του Νοεμβρίου του 2019 αποφασίστηκε ομόφωνα η εφαρμογή της Σοσιοκρατικής Κυκλικής μεθόδου ως τρόπος οργάνωσης και λήψης αποφάσεων του σωματείου ΣυνΠαιδεία – Education+. Ορίστηκαν ως μόνιμοι Σοσιοκρατικοί κύκλοι οι εξής: Γενικός Κύκλος, Κύκλος Νομικής Εργασίας, Κύκλος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων, Κύκλος Υποστήριξης και Δημιουργίας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Ερευνητικών Προγραμμάτων, Κύκλος Εύρεσης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και ο προσωρινός Κύκλος Εφαρμογής ΣΚΜ που αργότερα θα μετατραπεί σε Εσωτερική Ομάδα Σοσιοκρατικής Μεθόδου.

4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου. Συγκαλείται με ευθύνη του ΔΣ τακτικά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και έκτακτα όποτε το ΔΣ κρίνει αναγκαίο για το συμφέρον του σωματείου ή το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των τακτικών μελών. 

4.1.1 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ σύμφωνα με τα  άρθρα.6, 14, 15 του καταστατικού είναι:

 • Οι τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού ή του καταστατικού.
 • Κάθε αγορά ή πώληση ακινήτων.
 • Οποιοδήποτε δάνειο λαμβάνεται εξ ονόματος του σωματείου.
 • Συμμετοχή του οργανισμού σε άλλον οργανισμό ή ένωση.
 • Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού.
 • Η έγκριση της έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και η  απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα.
 • Προτάσεις για διάλυση του ΣυνΠαιδεία – Education+
 • Οποιαδήποτε δαπάνη άνω των 50.000€

4.2 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκλέγεται από την εκλογοαπολογιστική συνέλευση και τα μέλη της δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια για κάποιο αξίωμα του σωματείου ΣυνΠαιδεία – Education+. Είναι τριμελής και έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών είτε αυτές γίνουν με κάλπη είτε ηλεκτρονικά σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ. Αρμοδιότητες και λειτουργία της επιτροπής στο άρθρο 12 του καταστατικού.

4.3 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Είναι όργανο του σωματείου που λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του καταστατικού. Αποτελείται από τρια μέλη και με εσωτερικές εκλογές εκλέγει τον πρόεδρο και γραμματέα από τα  μέλη της. Σκοπός της επιτροπής είναι ο έλεγχος διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων του ΔΣ και η κατάθεση σχετικής έκθεσης στη Γενική Συνέλευση.
4.3.1.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • Διευκολύνει συμβουλευτικά τη Γενική Συνέλευση τον Γενικό Κύκλο και το ΔΣ σε περίπτωση διαμάχης ή αδυναμίας λήψης απόφασης.
 • Συντάσσει ως γραπτή πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα του ελέγχου των οικονομικών και διοικητικών πεπραγμένων του ΔΣ πριν τις αρχαιρεσίες ή και ενδιάμεσα αν ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση
 •  Επιλύει τις διαφορές και απευθύνει τις καταγγελίες των μελών σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού.
 • Αναστέλλει την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους ομάδας εργασίας ή άλλης επιτροπής (παρ.3.7 του παρόντος)
 • Προτείνει στη ΓΣ τη διαγραφή μελών(παρ.3.6 του παρόντος)

4.4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είναι ο ανώτερος ιεραρχικά κύκλος του σωματείου. Μέλη του είναι οι διευθύνοντες/διευθύνουσες των επιμέρους κύκλων και οι εκπρόσωποί τους. Διευθύνων/ουσα του κύκλου ορίζεται ο/η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ευχέρεια του κύκλου είναι η μόνιμη ή παροδική συνεργασία με άτομα εκτός σωματείου. Ο γενικός κύκλος επικυρώνει τις αποφάσεις των επιμέρους κύκλων. Στόχοι του είναι: Να διοικεί και να διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του Σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, να υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τις δράσεις που στοχεύουν στην υλοποίηση των στόχων του Σωματείου. (αρθ.7 παρ.1 ως 8 του καταστατικού)
4.4.1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ:

 • Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα.7, 8, 9, 10 του καταστατικού) ενσωματώνονται στον Γενικό Κύκλο.
 • Ακυρώνει αποφάσεις των κύκλων της ΣΚΜ των οποίων την ευθύνη δεν δέχεται να αναλάβει και ζητά τροποποίηση των αποφάσεων.
 • Το νόμιμο ΔΣ ενσωματώνει τις συνελεύσεις του στο Γενικό Κύκλο φροντίζοντας πάντα και τις τυπικές απαιτήσεις για τη νομιμότητα των αποφάσεων.
 • Εκπροσωπεί το σωματείο δημόσια, νομικά και πολιτικά, και εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ.
 •  Ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο που εξετάζει και εκτελεί τη στρατηγική του ΣυνΠαιδεία – Education+ όπως ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 
 • Συντονίζει τις δραστηριότητες των κύκλων, των διευθυνόντων  και των ομάδων εργασίας και παρέχει πληροφορίες στα μέλη και τα όργανα του ΣυνΠαιδεία – Education+.
 • Διασφαλίζει τη διενέργεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 
 • Τα μέλη του μοιράζονται μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@educationplus.gr  που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να επικοινωνήσει μαζί τους και αποφασίζουν εσωτερικά τη συμμετοχή σε αυτόν τον λογαριασμό
 • Είναι υποχρεωμένο από όλες τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και οποιαδήποτε ενέργεια που αντιτίθεται στις αποφάσεις αυτές ή εμποδίζει την υλοποίησή τους είναι αιτία μομφής εναντίον του οργάνου.
 • Διασφαλίζει ότι τα απαραίτητα βιβλία και αρχεία του σωματείου που απαιτούνται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό και το καταστατικό τηρούνται τακτικά και σωστά.
 • Μπορεί να ορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, να συστήσει μόνιμες ή προσωρινές ομάδες εργασίας ή κύκλους να εκτελούν οποιαδήποτε λειτουργία κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών του ΣυνΠαιδεία – Education+.
 • Όλα τα μέλη του ΔΣ και του ΓΚ μετά τις εκλογές του σωματείου, ακόμη κι αν είναι αποχωρούντα μέλη, παραμένουν στη διάθεση των νεοεκλεγέντων μελών τουλάχιστον για δύο συνεδριάσεις ώστε να βοηθήσουν έτσι το νέο Συμβούλιο να αναλάβει το ρόλο του και να συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση.
 • Ο ΓΚ οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
 • Συνεδριάσεις του ΓΚ δια ζώσης ή σε απευθείας σύνδεση, όταν δεν είναι εμπιστευτικές, είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του ΣυνΠαιδεία – Education+, τα οποία μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές αλλά χωρίς να ψηφίζουν και χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός εάν επιτραπεί από τα μέλη του κύκλου.
 • Τα πρακτικά των αποφάσεων των συνεδριάσεων του ΓΚ δημοσιοποιούνται άμεσα στην επίσημη πλατφόρμα του Διαδικτύου. Τα αναλυτικά/ηχητικά πρακτικά των συνεδριάσεων περιορίζονται στην αρμοδιότητα μόνο του ΓΚ και του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών κύκλων)
 • Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε εμπιστευτικές συζητήσεις δεν είναι εμπιστευτικές και πρέπει να καταχωρούνται στα πρακτικά μαζί με τις απαραίτητες εξηγήσεις.
 • Ενημέρωση για απουσία του μέλους του ΓΚ πρέπει να δοθεί εγκαίρως στο/η διευθύνων/ουσα του κύκλου, μαζί με εκτίμηση του χρόνου που αυτή θα διαρκέσει.
 • Απουσία των μελών του ΓΚ και ΔΣ δεν επιτρέπεται για περισσότερες από 10 εβδομάδες ανά έτος
 • Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας το μέλος του κύκλου οφείλει να έχει συνεργασία με άλλο μέλος του κύκλου το οποίο θα αναλάβει τις εργασίες του για όσο εκείνο απουσιάζει.
 • Σε περίπτωση που ένα εκλεγμένο μέλος απουσιάζει για μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο διάστημα, απομακρύνεται από τα καθήκοντά του και αντικαθίσταται από το επόμενο αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων αρχαιρεσιών και με τη σύμφωνη γνώμη της εξελεγκτικής επιτροπής.
 • Σε περίπτωση απομάκρυνσης ή παραίτησης εκλεγμένων μελών του ΔΣ και εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν δέχονται την ανάθεση ρόλου τα αναπληρωματικά μέλη, το ΔΣ συνεχίζει τη θητεία του εφόσον συνεχίζουν ενεργά 5 από τα εκλεγμένα μέλη.
 • Αν τα εναπομείναντα μέλη είναι λιγότερα από 5, το σώμα προχωρά σε αρχαιρεσίες.
 • Σε περίπτωση παραίτησης ή απομάκρυνσης εκπροσώπων στο ΓΚ, οι επιμέρους κύκλοι αντικαθιστούν με εσωτερικές εκλογές τα μέλη αυτά του ΓΚ. 
 • Τα μέλη του ΔΣ και του ΓΚ δε λαμβάνουν αμοιβή για την ανάληψη των καθηκόντων τους, εκτός από την επιστροφή των εύλογων εξόδων στα οποία υποβάλλονται κατά την κανονική άσκηση των καθηκόντων τους ( πχ τα έξοδα ταξιδίου)
 • Διασφαλίζει ότι η εξελεγκτική επιτροπή διαθέτει πλήρη πρόσβαση στα βιβλια και στοιχεία του σωματείου και όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να συντάξει την έκθεση ελέγχου οικονομικών και διοικητικών πεπραγμένων.

4.5 ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στελεχώνεται από μέλη του σωματείου με διευθύνοντα/ουσα ένα μέλος του ΔΣ. Στην ευχέρεια του κύκλου είναι η μόνιμη ή παροδική συνεργασία με άτομα εκτός σωματείου. Στόχοι του είναι: Η υποστηρικτική εργασία (γραμματεία, συντονισμός, δράσεις συσπείρωσης πολιτών και εγχειρημάτων κτλ) για την ομάδα νομικών (εξωτερικός συνεργάτης), η σύνδεσή της με το Γενικό Κύκλο και η  κάλυψη όλων των νομικών αναγκών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

 

4.5.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Νομική υποστήριξη οικογενειών που επιλέγουν εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης.
 • Άσκηση συστηματικής νομικής πίεσης και κατεύθυνσης του θέματος στη Χάγη, τον ΟΗΕ, την ΕΔΔΑ και όπου αλλού χρειάζεται για την υλοποίηση θεσμοθετικών ρυθμίσεων.
 • Διεκπεραίωση επιμέρους νομικών εργασιών που αφορούν συγκεκριμένα εγχειρήματα και την αξιοποίηση των νομικών κενών για τη λειτουργία των επιθυμητών δομών/συλλογικοτήτων αλλά και ατομικών δράσεων με νομικό πλαίσιο υποστήριξης και προστασιας.
 • Εύρεση τρόπων να λειτουργήσουν νόμιμα εκπαιδευτικές δομές και μαθητικές συλλογικότητες σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές χωρίς να χρειαστεί πρώτα να ολοκληρωθεί η μακροχρόνια διαδικασία των θεσμοθετικών ρυθμίσεων
 • H διερεύνηση – σύνταξη συνολικής πρότασης για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα.

4.6 ΚΥΚΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Στελεχώνεται από μέλη του σωματείου με διευθύνοντα/ουσα ένα μέλος του ΔΣ. Στην ευχέρεια του κύκλου είναι η μόνιμη ή παροδική συνεργασία με άτομα εκτός σωματείου. Στόχοι του είναι: Η εξωστρέφεια του ΣυνΠαιδεία – Education+ και η γνωστοποίηση και διάδοση της ύπαρξης εναλλακτικών μεθόδων σε ομάδες πολιτών (γονείς, εκπαιδευτικούς, σχετικοί φορείς) μέσω δημιουργίας εκδηλώσεων, έντυπου και ψηφιακού υλικού.

4.6.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: 

 • Η αναζήτηση και συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις άλλων φορέων για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου
 • Η παροχή πληροφοριών σχετικά με πιθανούς συνεργάτες, χρηματοδότες
 • Η οργάνωση δράσεων/εκδηλώσεων
 • Η διάδοση μέσω επιμορφώσεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων 
 • Η ενίσχυση, ανάπτυξη και δικτύωση των αυτόνομων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και καλλιτεχνικών δομών εντός και εκτός Ελλάδας.
 • Η προώθηση τοπικών και διεθνών συνεργασιών με ποικίλους φορείς και ερευνητικά κέντρα

4.7 ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στελεχώνεται από μέλη του σωματείου με διευθύνοντα/ουσα ένα μέλος του ΔΣ. Στην ευχέρεια του κύκλου είναι η μόνιμη ή παροδική συνεργασία με άτομα εκτός σωματείου. Στόχοι του είναι: Η συνεργασία και δικτύωση ειδικευμένων ατόμων (π.χ. εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι) και φορέων (εθνικών ή διεθνών) για τη δημιουργία  και υποστήριξη επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη βαθύτερη επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων στη δημόσια, ιδιωτική, τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση καθώς και στον αυτοδιαχειριζόμενο/συνεργατικό τομέα.

4.7.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

 • Η προετοιμασία του πεδίου για την νομιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων στο δημόσιο, ιδιωτικό και αυτοδιαχειριζόμενο /συνεργατικό τομέα.
 • Η διατήρηση της επικοινωνίας/προώθησης/βελτίωσης υφιστάμενων προγραμμάτων.
 • Η δικτύωση ελληνικών εκπαιδευτικών δομών (τυπικών και μη-τυπικών), εκπαιδευτικών/αρωγών, μαθητών/φοιτητών.
 • Η δημιουργία σχέσεων με τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.  
 • Η σχεδίαση της σταδιακής ίδρυσης πρότυπων εκπαιδευτικων δομών σε όλη τη χώρα. 

4.8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Στελεχώνεται από μέλη του σωματείου με διευθύνοντα/ουσα ένα μέλος του ΔΣ. Στην ευχέρεια του κύκλου είναι η μόνιμη ή παροδική συνεργασία με άτομα εκτός σωματείου. Στόχοι του είναι: να ερευνά, επικοινωνεί και κλείνει συμφωνίες με πιθανούς χρηματοδότες μικρής ή μεγάλης κλίμακας.

4.8.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Η διεύρυνση της λίστας των μελών 
 • Η συνεχόμενη εισροή επιχορηγήσεων (αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία έρευνας/αναζήτησης και αιτήσεων), τη συστηματική δημιουργία και διαχείριση crowdfunding, χορηγιών, fundraising programs και άλλων μορφών συγχρηματοδότησης και κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας
 • Η διαχείριση του κεφαλαίου με έρευνα επιχειρησιακής βιωσιμότητας κτλ προς το συμφέρον του σωματείου και των επιμέρους εγχειρημάτων.

4.9.ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΚΜ (μετέπειτα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΚΜ):
Στελεχώνεται από μέλη του σωματείου με διευθύνοντα/ουσα τον /την πρόεδρο του ΔΣ. Στην ευχέρεια του κύκλου είναι η μόνιμη ή παροδική συνεργασία με άτομα εκτός σωματείου. Σκοπός του κύκλου είναι να αξιολογεί εάν η ΣΚΜ είναι η σωστή μέθοδος και αν ναι, να αναπτύσσει το σχέδιο εφαρμογής της στον οργανισμό. Ο Κύκλος Εφαρμογής στη συνέχεια μετατρέπεται σε Εσωτερική Ομάδα ΣΚΜ που διατηρεί και βελτιώνει την ποιότητα της ΣΚΜ στον οργανισμό.

4.10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ/ΚΥΚΛΩΝ.
Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Κύκλος μπορούν να συστήσουν προσωρινές ή μόνιμες επιτροπές και ομάδες εργασίας. Υπόκυκλοι ή ομάδες εργασίας ενός σοσιοκρατικού κύκλου δημιουργούνται εφόσον έχουν την έγκριση του Γενικού Κύκλου. Όλες οι επιτροπές, οι ομάδες εργασίας και τα όργανα του σωματείου μπορούν να διέπονται από εσωτερικές διαδικασίες, εφόσον αυτές αφορούν μόνο την εσωτερική λειτουργία του εν λόγω οργάνου/κύκλου/ομάδας εργασίας. Όλες οι αποφάσεις/διαδικασίες είναι υποκείμενες στα άρθρα του εσωτερικού κανονισμού και του καταστατικού και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιβαίνουν τους όρους αυτών. Στις εσωτερικές διαδικασίες οι αποφάσεις λαμβάνονται είτε με συναίνεση είτε με απλή πλειοψηφία των μελών ανάλογα με την απόφαση των μελών σύμφωνα με τη σοσιοκρατική μεθοδο και μπορεί να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν είτε με συναίνεση είτε με απλή πλειοψηφία. Όλες οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του εν λόγω οργάνου/επιτροπής/ομάδας εργασίας. Πριν την ανάληψη ενός βασικού ρόλου/μιας εργασίας προτείνεται  να γίνεται μια διαδικασία διευκρινίσεων και συναίνεσης της φύσης, των ευθυνών και των υλικοτεχνικών αναγκών και του ρεαλιστικού (συλλογικού και ατομικού) χρονοδιαγράμματος διεκπεραίωσης της εργασίας που φέρει ο ρόλος. Είναι ευθύνη του μέλους που αναλαμβάνει ένα ρόλο να ζητήσει ότι χρειάζεται προκειμένου για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχει αναλάβει. Κάθε κύκλος προτείνεται να αποτελείται από  τουλάχιστον δύο γνώστες του αντικειμένου ή άτομα με εμπειρία στην εργασία του κύκλου. 

Άρθρο 5: Επικοινωνία

Το σωματείο ΣυνΠαιδεία – Education+ χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για εσωτερικές επικοινωνίες και δημόσιες σχέσεις. Γραπτή ειδοποίηση θεωρείται η επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@educationplus.gr ή η συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου. Η επίσημη πλατφόρμα του σωματείου ΣυνΠαιδεία – Education+ είναι η ιστοσελίδα www.educationplus.gr  και η σελίδα στο fb ΣυνΠαιδεία – Education+. Το σωματείο χρησιμοποιεί επίσης για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και την εσωτερική επικοινωνία των μελών του την πλατφόρμα basecamp for non profits, η οποία ευγενικά διατίθεται από την EUDEC Greece. Όλες οι πλατφόρμες πρέπει να είναι προσβάσιμες τόσο για ανάγνωση όσο και για λήψη στοιχείων από όλα τα μέλη του ΣυνΠαιδεία – Education+, τακτικά, συνεργατικά και επίτιμα.

Άρθρο 6: Διαφάνεια

Όλα τα όργανα του ΣυνΠαιδεία – Education+ πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της οργανωτικής διαφάνειας, καταγράφοντας στα πρακτικά των συνεδριάσεών τους όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες αποφάσεις. Η χρήση του αρχείου αποφάσεων (Logbook) όπου καταγράφονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των κύκλων/οργάνων είναι υποχρεωτική. Τα αρχεία αυτά οφείλουν να είναι προσβάσιμα σε όλα τα μέλη του σωματείου. Τα μέλη των κύκλων εγκρίνουν μετά από προσεκτική μελέτη το πρακτικά της κάθε συνάντησης στο τέλος αυτής.Η απαίτηση αυτή ισχύει ακόμη και όταν το περιεχόμενο της συζήτησης είναι εμπιστευτικό. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής και της εφορευτικής επιτροπής εφόσον έχουν λάβει την ενυπόγραφη έγκριση των μελών του οργάνου/κύκλου πρέπει να γνωστοποιούνται στα μέλη του σωματείου μέσω της πλατφόρμας basecamp εντός 72 ωρών από την λήξη της συνεδρίασης με ευθύνη του γραμματέα κάθε κύκλου. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναρτώνται ώστε να είναι προσβάσιμα στα μέλη εντός 10 ημερών από τη λήξη της συνεδρίασης, εφόσον έχουν λάβει την ενυπόγραφη έγκριση των μελών του οργάνου.
Κάθε θέμα που υπόκειται σε γνωστοποίηση (π.χ. παραίτηση εκλεγμένου μέλους, ανασύσταση οργάνου, αλλαγή νομοθετικής ρύθμισης περί σωματείων, εκδήλωση σωματείου κ.α.) πρέπει 1. να κοινοποιηθεί στα μέλη γραπτώς, 2. να αναρτηθεί το συντομότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα με ευθύνη του γενικού γραμματέα και του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 3. να αναφερθεί από το συντονιστή στην επόμενη ΓΣ. 

. Άρθρο 7: Εσωτερικές Διαδικασίες

7:1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Όλες οι συνεδριάσεις των οργάνων/επιτροπών/ομάδων εργασίας του ΣυνΠαιδεία – Education+ θεωρούνται επίσημες και έγκυρες αν όλα τα μέλη του οργάνου/ομάδας/επιτροπής έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι λαμβάνει χώρα και έχουν ακολουθηθεί δίκαιες και δημοκρατικές διαδικασίες κατά τον προσδιορισμό του χρόνου και της τοποθεσίας – φυσικής ή διαδικτυακής. Όλες οι συνεδριάσεις έχουν έναν συντονιστή και έναν πρακτικογράφο που εκλέγονται από τη συνεδρίαση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία ή συναίνεση μετά από απόφαση των μελών σύμφωνα με τη σοσιοκρατική μέθοδο. Μια συνεδρίαση μπορεί να διακοπεί ή να αναβληθεί ανά πάσα στιγμή με πλειοψηφία ή συναίνεση των μελών και να διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία. Ωστόσο, οι προτάσεις για αποπομπή μελών των οργάνων δεν μπορούν να αναβληθούν σε άλλη συνεδρίαση. Οι ψηφοφορίες σχετικά με την αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να γίνονται στην αρχή κάθε συνεδρίασης εφόσον περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση παρουσιάζονται, εκτός από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να διεξαχθεί, η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η οικονομική αναφορά και ειδικά για την εκλογοαπολογιστική συνέλευση η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.

7.1.1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο/η προεδρεύων/ουσα της Γενικής Συνέλευσης έχει τη διαχείριση των ομιλητών και του χρόνου διεξαγωγής. Μπορεί ανά πάσα στιγμή: να προειδοποιεί τους συμμετέχοντες που διαταράσσουν τη σειρά, μετά την εισαγωγή δύο προειδοποιήσεων στα πρακτικά, να απομακρύνει έναν συμμετέχοντα από τη συνάντηση μέχρι το τέλος της τρέχουσας συζήτησης.

7.1.2 ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ένα μέλος του κύκλου και ένας/μια βοηθός πρέπει να εκλέγονται ή να συμφωνούνται  για κάθε συνεδρίαση/συνέλευση για τη διαχείριση των πρακτικών και κάθε άλλου διευθυντικού έργου που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

7:1.3 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης προκύπτει μετά από συναίνεση των μελών. Μια πρόταση που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη μπορεί να υποβληθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης από μέλος με δικαίωμα ψήφου και να συζητηθεί εφόσον συναινούν σε αυτό τα υπόλοιπα μέλη του οργάνου που συνεδριάζει. Επίσης, είναι πάντα εφικτό να υποβληθούν προτάσεις σχετικά με εσωτερικά θέματα της συνεδρίασης ή συνάντησης. Για τις Γενικές Συνελεύσεις η ημερήσια διάταξη αποστέλλεται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση που αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της συνεδρίασης το αργότερο 10 ημέρες πριν τη συνεδρίαση (βλ.άρθρο 6 παρ.7 του καταστατικού).

7:1.4 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Όλα τα τακτικά μέλη μπορούν να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση. Σε κάθε ψηφοφορία κάθε τακτικό μέλος έχει μια ψήφο. Η ψήφος καταδεικνύεται με ανάταση χειρός ή με προφορική ονομαστική απάντηση. Σε περίπτωση δημοψηφίσματος η ψήφος καταδεικνύεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στις αρχαιρεσίες η ψήφος είναι μυστική και καταδεικνύεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

7:2 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η διαδικασία της δημοσκόπησης οργανώνεται και εποπτεύεται από μια Επιτροπή Δημοσκοπήσεων η οποία συστήνεται για κάθε δημοσκόπηση και αποτελείται από δύο μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής και δυο μέλη του ΔΣ που εθελοντικά αναλαμβάνουν, μετά από τη συναίνεση των υπολοίπων μελών των οργάνων. Η επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο ανάμεσα από τα μέλη της. Μια δημοσκόπηση δεν μπορεί να διαρκεί λιγότερο από 1 ημέρα και περισσότερο από 8 ημέρες. Η απόφαση που προκύπτει καταγράφεται στα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής εφόσον έχει λάβει την έγγραφη συγκατάθεση των 3/4 των τακτικών μελών του σωματείου (αρθ.6 παρ 9 του καταστατικού).Οι δημοσκοπήσεις διεξάγονται μετά από απόφαση του ΔΣ ή εφόσον το αιτηθεί γραπτώς το 1/5 των τακτικών μελών ή εφόσον το αιτηθεί οποιοδήποτε μέλος εφόσον συναινέσει στο αίτημα το 1/5 των τακτικών μελών. Το αρχικό αίτημα υποβάλλεται στην επιτροπή δημοσκοπήσεων και όλα τα μέλη του σωματείου ενημερώνονται και δηλώνουν τη συναίνεσή τους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας το αργότερο 14 μέρες από την ημέρα υποβολής του αιτήματος. Οι ψήφοι των δημοψηφισμάτων είναι για όλους τους σκοπούς ταυτόσημοι με τις ψήφους της Συνέλευσης. Το δημοψήφισμα μπορεί να πάρει μια απόφαση που διαφορετικά θα έπρεπε να περάσει από τη Γενική Συνέλευση. 

7.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ακρίβειας και της τήρησης του εσωτερικού κανονισμού και του καταστατικού και συμβουλεύει τα μέλη και τα όργανα σε αυτά τα θέματα. Κάθε διένεξη ερμηνείας που προκύπτει από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παραλείψεων και κενών, μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Κύκλου, εν αναμονή της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. 

7.4. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Πράξεις, μεταφορές, άδειες, επιταγές, συναλλαγματικές ή άλλες εντολές πληρωμής χρημάτων, τραπεζογραμματίων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων χρέωσης που εκδίδονται στο όνομα του σωματείου, συμβάσεις και δεσμεύσεις εκ μέρους του ΣυνΠαιδεία – Education+ υπογράφονται από δύο μέλη του ΔΣ
.
Το παρόν έγγραφο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Μαρτίου 2020. Κάθε προσθήκη ή τροποποίηση αυτού του εσωτερικού κανονισμού είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης είτε μέσω σύγκλισής της είτε μέσω δημοψηφίσματος και απαιτεί πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3.