Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24-11-2019 το σωματείο μας οργανώθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τη Σοσιοκρατική Μέθοδο. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει πως η οργάνωσή μας είναι κυκλική, οι αποφάσεις παίρνονται με συναίνεση και όλα τα μέλη έχουν ισότιμο δικαίωμα και εξίσου την ευθύνη για τις αποφάσεις που λαμβάνονται και για την υλοποίηση αυτών.