Η Ακαδημία Άνοιξης, σας προσκαλεί στην προβολή του ντοκιμαντέρ “Η συνέλευση των παιδιών” (30’) του παιδαγωγικού εγχειρήματος Μικρό Δέντρο.

‘Ενα μοντάζ παιδικών συνελεύσεων από ταινίες και ντοκιμαντέρ. Ντοκουμέντα και αναπαραστάσεις των παιδικών συνελεύσεων από σχολεία του κόσμου.

Η κοινότητα των παιδιών συζητάει, λύνει προβλήματα, αποφασίζει και πράττει.

Θα δούμε επίσης στιγμές από συνελεύσεις του Μικρού Δέντρου.
Η αμεσοδημοκρατική συνέλευση αποτελεί βασικό εργαλείο σε παιδαγωγικά εγχειρήματα που λειτουργούν σύμφωνα με τις αξίες της ελευθεριακής εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης.

Με αφορμή όσα δούμε θα ακολουθήσει ανοιχτή βιωματική συζήτηση για την παιδαγωγική εφαρμογή της μεθόδου της Παρεμβαίνουσας Μη-Κατευθυντικότητας (Νon Directive Intervenante – NDI), από την οποία περνάμε στη δημοκρατία της κοινωνικής ζωής, καθορίζουμε μόνοι, στόχους, αυτο-οργανωνόμαστε, ζούμε αυτό που επιθυμούμε να ζήσουμε.

Ανοίγοντας τη βεντάλια της επικοινωνίας με τα παιδιά, σε αυτή τη συζήτηση θα αναρωτηθούμε και θα απασχοληθούμε με θέματα όπως:

 • Πώς να αφήσουμε ελεύθερο το παιδί, τον νέο άνθρωπο να εκφράσει τις δυνατότητές του, τη διαφορετικότητα του, να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να ερμηνεύσει τον κόσμο και όχι να τον δεχθεί ερμηνευμένο
 • Πώς η παιδαγωγική σχέση (εκπαίδευση – ανατροφή), να μεταμορφωθεί σε μια σχέση εξέλιξης και για τους ενήλικες και για τα παιδιά
 • Πώς η καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά μπορεί να αναχθεί σε μέγιστο εργαλείο υγιούς ανάπτυξης και πρόληψης ψυχοπαθολογίας

 

Τετάρτη 14/07/21

21:00 Eastern European Summer Time (EEST).

Η συμμετοχή μπορεί να είναι δια ζώσης στην Casa Lucia, 12o χμ Εθν. Παλ/τσας, Κέρκυρα ή διαδικτυακά στο Zoom εδώ.
Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή.

Η συνάντηση θα είναι:

  • διαγενεακή και δίγλωσση: για όλες τις ηλικίες, θα υπάρξουν υπότιτλοι στα Ελληνικά και τα Αγγλικά και μετάφραση όπου χρειαστεί
  • σε εξωτερικό χώρο και σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα
  • με ελεύθερη συνεισφορά για τη στήριξη του Μικρού Δέντρου και της Ακαδημίας ‘Ανοιξης

Συντονίζει η Κατερίνα Τρανούλη, Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια NDI, εκπαιδεύτρια γιόγκα, μητέρα δύο παιδιών, 11,5 και 10 ετών.

Περισσότερα για την Κατερίνα.

Έχω εκπαιδευτεί, δραστηριοποιούμαι πολλά έτη, αλλά και καταρτίζομαι συνεχώς, γνωστικά και βιωματικά, στα πεδία της συμβουλευτικής, εκπαίδευσης ενηλίκων, ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας, αλλά και κινησιολογίας, συμπληρωματικής ιατρικής, γιόγκα. Είμαι μητέρα δύο παιδιών, 11,5 και 10 ετών.

Με ενδιαφέρει η μη κατευθυντικότητα στις σχέσεις μας με τους άλλους και η ελευθερία να βρεθεί ο καθένας μας, εκεί που αγαπά αληθινά, αναγνωρίζοντας πως είναι ταυτόχρονα πολύτιμο, αλλά ίσως και το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο μας.

Τα τελευταία χρόνια ενημερώνω συστηματικά, γονείς και δασκάλους, για την ιδέα της ελεύθερης παιδαγωγικής και ανατροφής, για το πώς να ακολουθούμε το παιδί, με σεβασμό, για το πως να κατανοούμε τις ανάγκες και επιθυμίες του, που είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μας, σχεδιάζοντας εξατομικευμένες στρατηγικές, ατομικής, οικογενειακής, ή σχολικής φροντίδας.

Συμμετέχω σε ομάδες, συλλόγους, σχολεία, φορείς που προάγουν την ελεύθερη σκέψη και τη δημοκρατική, ελευθεριακή παιδαγωγική γιατί με ενδιαφέρει πολύ βαθιά και συνειδητά να αλλάξει η παιδαγωγική μας νοημοσύνη (ανατροφή – εκπαίδευση).

 

——————————————————-

 

Spring Academy invites you to the screening of the documentary “Children’s Assembly” (30′) by the pedagogical venture “Small Tree”.

A montage of children’s assemblies from films and documentaries. Filmings and reconstructions of children’s assemblies from schools around the world.

Childrens’ communities discuss, solve problems, decide and act.

Further information.

We will also see excerpts from Small Tree assemblies.

The direct democratic assembly is a key tool in pedagogical endeavors that operate in accordance with the values ​​of libertarian education and experiential learning.

 

Prompted by what we see, we will have an open experiencial discussion on the pedagogical application of the method of Non-Directing Intervention (NDI), from which we will shift to the democracy of social life, where we define ourselves, our goals, we self-organize and live what we want to live.

 

Opening the range of communication with children, in this discussion we will ask ourselves and we will deal with issues such as:

 

 • How to set children, young people free to express theirpotential and diversity, to develop their skills, to interpret the world and not to accept it as interpreted.
 • How to transform the pedagogical relationship (education – upbringing) into a developmental relationship for both adults and children
 • How daily communication with children can become a maximum tool for healthy development and prevention of psychopathology

 

Wednesday 14/07/21

21:00 Eastern European Summer Time (EEST).

Participation can be live at Casa Lucia, 12th klm Paleokastritsa Nat. Rd, Corfu or online at Zoom. Please register.

The meeting will be:

  • intergenerational and bilingual: for all ages, there will be Greek and English subtitles and translation where needed
  • outdoors and in accordance with the health measures
  • with free contribution to support the Small Tree and Spring Academy

 

Coordinated by Katerina Tranouli, Psychologist, NDI psychotherapist, yoga instructor, mother of two children, 11.5 and 10 years old.

More about Katerina

I have been trained, active for many years and also constantly further educated, academically and experientially, in the fields of counseling, adult education, psychology, psychotherapy, kinesiology, complementary medicine and yoga. I am a mother of two children, 11.5 and 10 years old.

I am interested in non-directiveness in our relationships with others and the freedom to be where we truly love to be, recognizing its value, but also that it is perhaps the most difficult thing in our world.

In recent years, I have been systematically informing parents and teachers about the idea of ​​libertarian pedagogy and upbringing, about how to follow children, with respect, how to understand their needs and desires, which are very different from our own, planning personalized, individual, family, or school care strategies.

I participate in groups, associations, schools, institutions that promote free thought and democratic, libertarian pedagogy because I am very deeply and consciously interested in changing our pedagogical intelligence (upbringing – education).